Algemene voorwaarden

Smart Media Productions B.V.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

“Opdrachtgever”    betekent de partij waarmee Smart Media Productions een Overeenkomst is
aangegaan;

“Overeenkomst”    betekent iedere overeenkomst waarbij Smart Media Productions zich verplicht
tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten, het ter beschikking
stellen van personeel of het bewaren van zaken;

2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door Smart Media Productions
gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het sluiten van een Overeenkomst.

2.2
De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk door Smart Media Productions van de hand gewezen.

3. Offertes

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van Smart Media Productions voor het sluiten van een Overeenkomst
zijn vrijblijvend en staan gedurende 14 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de
offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 14 dagen
is aanvaard, komt de offerte te vervallen.

3.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever
aan Smart Media Productions opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere
gegevens waarop Smart Media Productions haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke bevestiging door Smart Media
Productions of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen Smart
Media Productions en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar
maakt tegen een kernbepaling in deze bevestiging, (ii) ondertekening voor akkoord door Smart
Media Productions en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of (iii) begin van voor
Opdrachtgever kenbare uitvoering door Smart Media Productions waartegen Opdrachtgever niet
onverwijld schriftelijk bezwaar bij Smart Media Productions indient.

5. Prijzen en betaling

5.1
Alle door Smart Media Productions opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW),
andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten,
beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten,
schoonmaakkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden, tenzij
in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien Smart Media Productions en Opdrachtgever prijzen
in een valuta anders dan de euro zijn zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

5.2
Indien sprake is van een duurovereenkomst met een periodieke betalingsverplichting
of een termijn van meer dan 60 dagen tussen de datum van totstandkoming van de
Overeenkomst en de datum van volledige uitvoering van de Overeenkomst, is
Smart Media Productions te allen tijde gerechtigd om schriftelijk op een termijn van 30 dagen de
overeengekomen prijzen te verhogen. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht tot
uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen
de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Smart Media Productions is gerechtigd om
binnen 4 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van Opdrachtgever de
prijsverhoging in te trekken, in welk geval de Overeenkomst onverminderd van kracht
blijft.

5.3
Smart Media Productions is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te
brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van Smart Media Productions, indien zij
Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als
meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Smart Media Productions op verzoek van
Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door Smart Media
Productions worden gepresteerd. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op
vergoeding van meerwerk onverlet. Smart Media Productions is nimmer verplicht om aan een
dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
wordt gesloten.

5.4
Opdrachtgever dient de facturen van Smart Media Productions, met uitsluiting van het recht van
Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na de factuurdatum
te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever,
zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over het openstaande
bedrag een rente verschuldigd van 5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van
de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend.

5.5
Indien Smart Media Productions besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke
incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is
vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan Smart Media Productions te vergoeden. Deze
kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van _ 250.

5.6
Smart Media Productions is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de
Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm
van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de
nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien
Smart Media productions van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is Smart Media
Productions gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de
zekerheid is gesteld.

6. Termijnen en inschakelen derden

6.1
Alle door Smart Media Productions overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de
Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij
het aangaan van de Overeenkomst aan Smart Media Productions bekend waren. Smart Media
Productions spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in
acht te nemen.

6.2
De enkele overschrijding van een termijn brengt Smart Media Productions niet in verzuim. In alle
gevallen komt Smart Media Productions wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim
nadat Opdrachtgever Smart Media Productions in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van
enige termijn dreigt, zullen Smart Media Productions en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met
elkaar in overleg treden.

6.3
Smart Media Productions is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

7. Aansprakelijkheid

7.1
De totale aansprakelijkheid van Smart Media Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de
akoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade van
Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW)
voor het onderdeel waarop de tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. In geen
geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan _ 100.000
(honderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Smart Media Productions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
c. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, is de aansprakelijkheid van Smart Media Productions
voor schade door dood of lichamelijk of geestelijk letsel of materiële beschadiging van
zaken beperkt tot _ 250.000 (tweehonderd vijftig duizend euro) maximaal per
gebeurtenis en _ 1.000.000 (een miljoen euro) maximaal per kalenderjaar.

7.3
Smart Media Productions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval
wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill,
schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, inferieure
kwaliteit van banden, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beelden/
of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband
houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Smart Media Productions afgegeven of
voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met
de inschakeling van door Opdrachtgever aan Smart Media Productions voorgeschreven derden,
diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever,
personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of
door Opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren
van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze
door Smart Media Productions of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit
van op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door Smart Media
Productions gegeven lijnaftakkingen van deze verbindingen en alle overige vormen van schade
anders dan genoemd in artikelen 7.1 en 7.2.

7.4
De in de voorgaande leden van dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid van Smart Media Productions gelden niet indien en voor zover de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Smart Media Productions.

7.5
Smart Media Productions is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst indien Smart Media Productions onverwijld, maar uiterlijk binnen
48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een
schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de
tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin Smart Media Productions een redelijke
termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij
gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de
eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van
Smart Media Productions Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Smart Media Productions
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.6
Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Smart Media Productions, haar werknemers
en/of de door Smart Media Productions ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die
Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt
wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal
van de eigendommen van respectievelijk Smart Media Productions, haar werknemers en de door
Smart Media Productions ingeschakelde of toegelaten derden.

7.7
Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
Smart Media Productions zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

8. Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1
Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smart Media Productions geen
invloed kan uitoefenen en waardoor Smart Media Productions niet meer in staat is haar
verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand,
rellen, atoomkernreacties, natuurrampen, brand, werkstakingen en andere acties door het
personeel van Smart Media Productions en/of haar toeleveranciers, bovenmatig ziekteverzuim,
transportproblemen, storingen in het energienet of de afsluiting van het Media Park te
Hilversum of de gebouwen waarin Smart Media Productions haar activiteiten verricht, worden
daaronder in ieder geval begrepen.

8.2
In verband met de taak van de Publieke Omroep om zorg te dragen voor de
verslaggeving van gebeurtenissen van nationaal of groot maatschappelijk belang en
tevens van internationale gebeurtenissen van bijzondere aard, wordt tevens geacht
van een niet toerekenbare tekortkoming sprake te zijn indien Smart Media Productions niet (langer)
haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan nakomen, omdat zij haar mensen
en/of middelen direct dan wel indirect in dient te zetten ten behoeve van de Publieke
Omroep in verband met de gebeurtenissen als hiervoor bedoeld.

8.3
Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen
haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen
worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen
redelijkerwijze weer mogelijk is.

8.4
Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare
tekortkoming langer dan 1 maand duurt, is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar
kunnen vorderen.

8.5
Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan per
aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van die tekortkoming.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever zal Smart Media Productions en het door Smart Media Productions ter beschikking
gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering van derden
jegens Smart Media Productions en/of voornoemd personeel in verband met een toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

10. Geheimhouding

Opdrachtgever en Smart Media Productions zullen de van de andere partij in het kader van de
Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger
weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en
deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:
a. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;
b. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit
artikel 10 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van
openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;
c. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder
oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk
doel; of
d. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen
van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met
overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken
jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging
van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de
openbaarmaking.
Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de
verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de
vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt is.

11. Verbod overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en een periode van 1 jaar na beëindiging
van de Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Smart Media Productions, geen werknemers van Smart Media Productions of een aan Smart Media
Productions gelieerde onderneming, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de
Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin,
werkzaamheden voor zich laten verrichten. Smart Media Productions zal haar toestemming in een
voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling aan
Smart Media Productions heeft aangebod

12. Optie

12.1
Indien Smart Media Productions een optie verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, zal
Smart Media Productions aangeven voor welke datum de optiehouder deze optie dient uit te
oefenen. Indien de optiehouder de optie niet voor deze datum schriftelijk uitoefent, vervalt de
verleende optie.

12.2
Smart Media Productions is steeds gerechtigd de in artikel 12.1 bedoelde optietermijn te verkorten
door een optiehouder te verzoeken de optie binnen 24 uur uit te oefenen. Indien de
optiehouder de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de
verleende optie.

13. Annulering

13.1
Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien
zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door
Smart Media Productions is geschied.

13.2
In geval van annulering zullen te allen tijde de door Smart Media Productions gemaakte
voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan Smart Media Productions worden vergoed.

13.3
Indien annulering plaatsvindt minder dan 21 dagen vóór het begin van de uitvoering
van de Overeenkomst door Smart Media Productions is Opdrachtgever een schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering
plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst
door Smart Media Productions is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan
100% van de overeengekomen totale prijs.

13.4
Smart Media Productions is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te
annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer
van Smart Media Productions kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere
juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet
gerechtigd tot enige schadevergoeding.

14. Voortijdige beëindiging

14.1
Smart Media Productions en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke
ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de
tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar
tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

14.2
Indien een Overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt,
voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Smart Media Productions en Opdrachtgever na
goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Indien in de Overeenkomst geen opzeggingstermijn is vastgelegd, dient bij
de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen
wegens opzegging op deze basis niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3
Smart Media Productions en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien
de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of
vergelijkbare stappen onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een
deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van
betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is
verklaard. De partij die de Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is nimmer tot
enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.

14.4
In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald,
kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van diensten slechts opzeggen in
de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.

15. Intellectuele eigendom

15.1
Opdrachtgever garandeert aan Smart Media Productions dat geen intellectuele eigendomsrechten
van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Smart Media Productions
en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om
onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het
programmamateriaal en door Smart Media Productions vast te laten leggen op geluid, beeld of
andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Smart Media Productions en alle aan Smart Media
Productions gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering
wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

15.2
Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van
intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door
Smart Media Productions, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter
beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Smart Media Productions, diens licentiegevers of diens
toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze
algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever
toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

16. Overige verplichtingen Opdrachtgever

16.1
Opdrachtgever zal Smart Media Productions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van
de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle
medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en
onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat Smart Media Productions
tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs
noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar
personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering
van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en
kennis.

16.2
Indien Opdrachtgever de in artikel 16.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig
nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft Smart Media Productions het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te schorten en heeft Smart Media Productions het recht de daardoor ontstane kosten volgens
haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander
onverminderd de overige rechten van Smart Media Productions.

16.3
Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 16.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten
voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van
arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving. Opdrachtgever zal
Smart Media Productions vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden,
waaronder werknemers van Smart Media Productions, in verband met een inbreuk op deze
garantie.

16.4
Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de aftiteling en andere
promotionele uitingen omtrent het programma waarop de Overeenkomst betrekking
heeft de naam en de rol van Smart Media Productions wordt vermeld.

17. Diversen

17.1
Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien
Smart Media Productions daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

17.2
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt
te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel
mogelijk van kracht blijven. Smart Media Productions en Opdrachtgever zullen hun uiterste best
doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de
strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk
afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

17.3
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de
Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Smart Media Productions.

17.4
Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de
Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of
verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post naar het in de
Overeenkomst opgenomen adres of faxnummer, of ieder ander adres waarvan de
partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de
andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

17.5
Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze
algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.
Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een in dit hoofdstuk I opgenomen
algemene bepaling en een in de hierna volgende hoofdstukken opgenomen
specifieke bepaling, prevaleert de specifieke bepaling.

17.6
Smart Media Productions is gerechtigd medewerkers als trainee bij de uitvoering van de
Overeenkomst aanwezig te laten zijn, mits Smart Media Productions daarvoor aan Opdrachtgever
geen aanvullende kosten in rekening zal brengen.

18. Geschillen

18.1
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in
overeenstemming met, Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) wordt uitgesloten.

18.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen
met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Smart Media Productions behoudt zich echter
het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.