Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SMART MEDIA

PRODUCTIONS V.O.F. TE ’S-HERTOGENBOSCH.

 

 1. Definities

1.1         “Opdrachtgever”

De geadresseerde(n) van een offerte van Smart Media Productions V.O.F.

(hierna: Smart Media Productions’, de contractspartij van Smart Media Productions

of de partij met wie Smart Media Productions een andere rechtsbetrekking heeft;

1.2         “Overeenkomst”

Iedere handeling voortvloeiend uit een door Opdrachtgever en Smart Media Productions gesloten overeenkomst waarbij Smart Media Productions zich verplicht tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten, het ter beschikking stellen van personeel of het bewaren van zaken;

 

 1. Toepasselijkheid

2.1          Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle door Smart Media Productions te sluiten Overeenkomsten alsmede op haar offertes/aanbiedingen voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst.

2.2         De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gebruikte inkoop of algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Smart Media Productions van de hand gewezen.

 

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1          Alle aanbiedingen en offertes van Smart Media Productions voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat Opdrachtgever hieraan rechten kan ontlenen.

3.2         De door Smart Media Productions uitgebrachte aanbiedingen en offertes staan gedurende 14 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 14 dagen, of ingeval van een afwijkende termijn, die geldende termijn is aanvaard, komt de offerte integraal te vervallen.

3.3          Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Smart Media Productions opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Smart Media Productions haar aanbieding heeft gebaseerd. Indien bepaalde van Opdrachtgever afkomstige informatie niet (meer) juist blijkt te zijn, kan dat gevolgen hebben voor de offerte of de op basis daarvan tot stand gekomen Overeenkomst. Het risico ten aanzien van die gevolgen wordt gedragen door Opdrachtgever.

3.4         Smart Media Productions kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

4.1          Indien het aanbod of de offerte van Smart Media Productions mondeling of schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaard, komt een Overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Smart Media Productions (i) hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn schriftelijk bevestigt en dit vastlegt in een door beide partijen ondertekende Overeenkomst tenzij Opdrachtgever binnen 7 dagen na de schriftelijke bevestiging schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in de bevestiging, (ii) hetzij aanvangt met een voor Opdrachtgever kenbare uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht vanaf het moment van wetenschap van de voor Opdrachtgever kenbare uitvoering van de Overeenkomst, onverwijld schriftelijk bezwaar te maken bij non-acceptatie.

4.2          Onder aanvaarding van een aanbod of offerte wordt tevens verstaan het verrichten van een (aan)betaling door opdrachtgever.

4.3          Smart Media Productions kan niet eerder door Opdrachtgever worden gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens, inclusief een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

 

 1. Prijzen, betaling en zekerheid

5.1          Alle door Smart Media Productions opgegeven prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en transportkosten, beveiligingskosten, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis-, verblijf- en administratiekosten en kosten welke Smart Media Productions noodzakelijkerwijs dient te maken voor de inhuur van apparatuur, personeel en/of diensten van derden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien Smart Media Productions en Opdrachtgever prijzen in een valuta anders dan de euro overeenkomen zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2          Indien sprake is van een duurovereenkomst met een periodieke betalingsverplichting of een termijn van meer dan 60 dagen tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van volledige uitvoering van de Overeenkomst, de overeengekomen prijs wordt verhoogd, hetzij door valuta-herziening, hetzij wegens wijziging van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten, welke buiten de invloedssfeer van Smart Media Productions liggen, is Smart Media Productions gerechtigd de prijsverhoging aan Opdrachtgever door te berekenen en schriftelijk op een termijn van 30 dagen de overeengekomen prijs te verhogen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 14 dagen nadat Smart Media Productions hem dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, de Overeenkomst schriftelijk en bij aangetekend schrijven te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Smart Media Productions is gerechtigd om binnen 4 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van Opdrachtgever de prijsverhoging in te trekken, in welk geval de Overeenkomst onverminderd van kracht blijft.

5.3          Smart Media Productions is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van Smart Media Productions, indien zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Smart Media Productions op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door Smart Media Productions wordt gepresteerd, danwel uitvoering van werkzaamheden op initiatief van Smart Media Productions, ongeacht de grootte van deze werkzaamheden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het met goed gevolg afronden of nakomen van de Overeenkomst. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. Smart Media Productions is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4          Opdrachtgever dient de facturen van Smart Media Productions binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen. Betaling geschiedt zonder een beroep op verrekening of opschorting. Indien Opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Smart Media Productions gerechtigd de uitvoering van het werk/dienst stil te leggen, tot het moment waarop de verschuldigde factuur, vermeerderd met de bedragen waarop Smart Media Productions overeenkomstig artikel 5.5 aanspraak maakt, is voldaan.

5.5         Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot de datum van voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend en is Smart Media Productions gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan en zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. Smart Media Productions is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Daarenboven is Opdrachtgever in afwijking van het gebruikelijke liquidatietarief verplicht aan Smart Media Productions alle gerechtelijke kosten te vergoeden.

5.6         Smart Media Productions kan, vooruitlopend op de eindafrekening, onmiddellijk na de oplevering van het werk of dienst een factuur zenden voor het bedrag, dat haar ontwijfelbaar toekomt.

5.7         Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Smart Media Productions op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.8         Smart Media Productions is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiend uit de Overeenkomst. Indien Smart Media Productions van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is Smart Media Productions gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

 

 1. Termijnen en inschakelen derden

6.1          Alle door Smart Media Productions overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Smart Media Productions bekend zijn. Smart Media Productions spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

6.2          De enkele overschrijding van een termijn brengt Smart Media Productions niet in verzuim, overschrijding van enige termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, jegens wie dan ook. In alle gevallen komt Smart Media Productions wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Smart Media Productions in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smart Media Productions en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

6.3          Smart Media Productions is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan. Smart Media Productions is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan Opdrachtgever door deze derden.

 

 1. Overmacht en aansprakelijkheid

7.1          Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover sprake is van overmacht aan de zijde van Smart Media Productions. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Smart Media Productions, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van Smart Media Productions zonder dat Smart Media Productions tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

7.2         Duurt schorsing van de Overeenkomst wegens overmacht langer dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.

7.2         Onder overmacht aan de zijde van Smart Media Productions is onder meer sprake indien Smart Media Productions na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting invoer- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Smart Media Productions als bij derden van wie Smart Media Productions de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Smart Media Productions ontstaan. In verband met de taak van de Publieke Omroep om zorg te dragen voor de verslaggeving van gebeurtenissen van nationaal of groot maatschappelijk belang en tevens van internationale gebeurtenissen van bijzondere aard, wordt tevens geacht van een niet toerekenbare tekortkoming sprake te zijn indien Smart Media Productions niet (langer) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan nakomen, omdat zij haar mensen en/of middelen direct dan wel indirect in dient te zetten ten behoeve van de Publieke Omroep in verband met de gebeurtenissen als hiervoor bedoeld.

7.3         De aansprakelijkheid van Smart Media Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Smart Media Productions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Smart Media Productions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smart Media Productions in staat is adequaat te reageren.

7.4         De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend euro) althans beperkt tot het bedrag waarvoor Smart Media Productions maximaal verzekerd is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van Smart Media Productions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 3. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.5          Smart Media Productions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, tenietgaan, verlies of beschadiging van  geluid- en/of beelden/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Smart Media Productions afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Smart Media Productions voorgeschreven derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek,

7.6         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo goed mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Smart Media Productions meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Smart Media Productions vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 12 maanden na de schriftelijke kennisgeving een rechtsvordering tegen Smart Media Productions bij de bevoegde instantie aanhangig heeft gemaakt.

7.7         Smart Media Productions is verzekerd voor schade die zij aan personen en/of goederen toebrengt bij de uitvoering van de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever.  De aansprakelijkheid van Smart Media Productions is beperkt tot het maximum waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Desgevraagd zal Smart Media Productions een afschrift van de polis aan de opdrachtgever strekken. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Smart Media Productions beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €  5.000,-.

7.8         Na de oplevering van het werk ingevolge artikel 15 is Smart Media Productions niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen daaraan, behoudens verborgen gebreken.

7.9         Voor zover het voor de uitvoering van het werk of de dienst  noodzakelijk is dat roerende zaken van Opdrachtgever tijdelijk bij Smart Media Productions opgeslagen worden, draagt Opdrachtgever het risico van de eventuele teloorgang en/of waardevermindering van de roerende zaak, bijvoorbeeld door diefstal, verduistering of wegens brand. Smart Media Productions heeft dit risico zo goed mogelijk doen verzekeren, maar Smart Media Productions kan niet uitsluiten dat de verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval niet of niet geheel tot schadeloosstelling van opdrachtgever overgaat, via Smart Media Productions. Voor het gedeelte dat in een voorkomend geval niet gedekt wordt / niet schadeloos wordt gesteld, kan Smart Media Productions niet aansprakelijk worden gehouden en draagt Opdrachtgever zelf het risico op de teloorgang / waardevermindering van de roerende zaak / onvolledige schadeloosstelling.

7.10       Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Smart Media Productions zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

 1. Vrijwaring

Opdrachtgever zal Smart Media Productions en het door Smart Media Productions ter beschikking gestelde personeel alsmede door Smart Media Productions voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde noodzakelijke derden volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering van derden jegens Smart Media Productions en/of voornoemd personeel en/of derden in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

 

 1. Geheimhouding

9.1         Opdrachtgever en Smart Media Productions zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:

 1. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding, onder overlegging van bronnen waaruit deze voorafgaande bekendheid voortvloeit;
 2. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 9 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;
 3. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk doel; of
 4. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de openbaarmaking.

9.2         Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

9.3         Indien één der partijen bekend raakt met het feit dat de vertrouwelijke informatie (i) onbevoegd openbaar wordt gemaakt, (ii) verloren gaat door onzorgvuldigheid of op andere wijze, of (iii) voor andere doeleinden wordt gebruikt dan uit de Overeenkomst voortvloeit, zal deze partij de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

9.4         Indien het aan de schuld van Opdrachtgever te wijten valt dat de geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie wordt geschonden, verbeurt Opdrachtgever jegens Smart Media Productions een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,- per overtreding. Onverminderd de boete is Opdrachtgever jegens Smart Media Productions ten volle aansprakelijk voor alle schade die Smart Media Productions lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie. Onder schade wordt verstaan de directe en indirecte schade, waaronder gederfde omzet en winst.

 

 1. Verbod overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Media Productions, geen werknemers van Smart Media Productions of een aan Smart Media Productions gelieerde onderneming, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin, werkzaamheden voor zich laten verrichten.

 

 1. Annulering en verzetten van een opnamedag

11.1       Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst aan Smart Media Productions is geschied.

11.2       In voorkomend geval van annulering komen de door Smart Media Productions gemaakte voorbereidingskosten voor rekening van Opdrachtgever. Tevens komt voor rekening van Opdrachtgever 100 % van de daadwerkelijke kosten voortvloeiend uit door Smart Media Productions voor de opdracht ingehuurd materiaal, personeel en diensten van derden in de ruimste zin van het woord.

11.3       Indien een door Smart Media Productions aanvaarde opdracht door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Smart Media Productions gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van:

 • 100 % van het factuurbedrag, mits die annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voorafgaand aan het aanvangen van de tenuitvoerlegging van de opdracht;
 • 75 % van het factuurbedrag mits die annulering plaatsvindt binnen 21 dagen voorafgaand aan het aanvangen van de tenuitvoerlegging van de opdracht;

11.4       Smart Media Productions is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Smart Media Productions kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

11.5       Alle kosten die Smart Media Productions maakt en alle schade die Smart Media Productions lijdt ten gevolge van het verzetten van een opnamedag op initiatief van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.6       Slechts ingeval het verzetten van een opnamedag wegens weersomstandigheden op initiatief van Smart Media Productions of in gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever en Smart Media Productions plaatsvindt, is geen sprake van initiatief van Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 11.5 van deze voorwaarden.

11.7       Het overeengekomen moment van oplevering zoals bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden kan in beginsel niet eenzijdig zonder instemming van Smart Media Productions door Opdrachtgever verzet worden naar een later tijdstip. Alle kosten en/of schade welke Smart Media Productions lijdt ten gevolge van het verzetten van het overeengekomen moment van oplevering komt voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Voortijdige beëindiging

12.1       Smart Media Productions is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en/of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

 1. aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 2. Opdrachtgever met onderhandelingen aanvangt met zijn crediteuren dan wel een schuldenregeling treft met zijn crediteuren met het oog op herstructurering;
 3. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd;
 4. Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. Opdrachtgever overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 6. Beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 7. Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
 8. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

12.2       Indien een Overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Smart Media Productions en Opdrachtgever na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien in de Overeenkomst geen opzeggingstermijn is vastgelegd, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging op deze basis niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3       In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van diensten slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Intellectuele eigendom

13.1       Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder doch niet uitsluitend het auteursrecht te zake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Smart Media Productions en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Smart Media Productions of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Het intellectueel eigendomsrecht van Smart Media Productions rust op al haar audio visuele werken, waaronder doch niet uitsluitend de door haar gecreëerde animaties, bedrijfsfilms, commercials, productvideo’s, promotievideo’s en videoclips.

13.2       Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Smart Media Productions is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop betrekking hebbende factuur, tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

13.3       Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. Onder “gebruik” in dit lid wordt in ieder geval niet verstaan de verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Auteurswet.

13.4       Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Media Productions de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

13.5       De opdrachtgever zal aanduidingen, waaronder doch niet uitsluitend aftiteling en andere promotionele uitingen van Smart Media Productions of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

13.6       Elk gebruik van een product of resultaat van een dienst of werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht c.q. auteursrecht van Smart Media Productions.

13.7       Bij overtreding van een der bepalingen zoals in dit artikel omschreven verbeurt Opdrachtgever aan Smart Media Productions een vergoeding van tenminste driemaal de door Smart Media Productions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, en onverminderd het recht van Smart Media Productions om volledige schadevergoeding te eisen (waaronder verstaan alle directe en indirecte schade). Een dergelijke schadevergoeding laat onverlet de mogelijkheid van Smart Media Productions om in een gerechtelijke procedure volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv te vorderen.

 

13.8       Opdrachtgever garandeert aan Smart Media Productions dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Smart Media Productions en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om  onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Smart Media Productions vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Smart Media Productions en alle aan Smart Media Productions gelieerde ondernemingen of derden volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

 

 1. Overige verplichtingen Opdrachtgever

14.1       Opdrachtgever zal Smart Media Productions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat Smart Media Productions tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten binnen de normale werktijden van Smart Media Productions. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis. Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten voor de benodigde energie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

14.2       Indien Opdrachtgever de in artikel 14.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Smart Media Productions het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft Smart Media Productions het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van Smart Media Productions.

14.3       Opdrachtgever draagt het eigen risico voor schade aan en verlies van roerende zaken welke voor de uitoefening van het werk of dienst van Smart Media Productions worden aangevoerd ten locatie van Smart Media Productions en daar worden achtergelaten gedurende de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever draagt er zelf zorg voor dat na voltooiing van de opdracht dergelijke roerende zaken worden verwijderd van de locatie van Smart Media Productions. Opdrachtgever dient deze roerende zaken zelf voor het risico van verlies te verzekeren. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voorzover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

14.4       Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 14.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving. Opdrachtgever zal Smart Media Productions vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van Smart Media Productions, in verband met een inbreuk op deze garantie.

14.5       Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Smart Media Productions, haar werknemers en/of de door Smart Media Productions ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk Smart Media Productions, haar werknemers en de door Smart Media Productions ingeschakelde of toegelaten derden.

 

 1. Oplevering

15.1       Oplevering van het werk van Smart Media Productions vindt plaats vanaf met moment van ontvangst van het product dan wel de toegang tot de dienst, zoals wordt overeengekomen in de Overeenkomst. Oplevering kan tevens plaatsvinden bij schriftelijke of mondelinge mededeling dat het product of de dienst gereed is voor gebruik. Blijft een dergelijke schriftelijke of mondelinge mededeling achterwege, dan vindt oplevering plaats op het moment dat Opdrachtgever eerst gebruik maakt van het product of de dienst.

15.2       Smart Media Productions kan niet worden gehouden om naast het eindproduct de onderliggende ‘ruwe content’ te leveren, tenzij expliciet anders overeengekomen. Smart Media Productions heeft voldaan aan haar leveringsverplichting om het eindproduct aan de klant ter beschikking te stellen.

15.3       De inspectie ten behoeve van de oplevering van het verrichte werk geschiedt op schriftelijke of mondelinge tot Opdrachtgever gerichte aanvraag van Smart Media Productions, waarin Smart Media Productions meedeelt op welke dag het werk naar haar oordeel voltooid zal zijn.

15.4       De inspectie geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de in artikel 15.1 bedoelde dag van oplevering.

15.5       Nadat het werk is geïnspecteerd, wordt aan Smart Media Productions binnen 10 werkdagen schriftelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt, de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Smart Media Productions is verzonden.

15.6       Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd:

 • op de 10e werkdag na de in 15.1 bedoelde dag van oplevering indien de inspectie niet binnen 10 werkdagen daarna heeft plaatsgevonden;
 • op de 10e werkdag na de inspectie indien niet voordien een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd door Smart Media Productions is ontvangen;
 • zodra opdrachtgever aan Smart Media Productions mededeelt dat hij het werk als voltooid beschouwt;
 • zodra de producten of diensten in gebruik zijn genomen of gesteld.

15.7       Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen 30 dagen na de inspectie kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn. Smart Media Productions is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Op een herinspectie na onthouding van goedkeuring vindt dit artikel overeenkomstige toepassing.

15.8       Bij een herinspectie zullen alle andere gebreken dan die, welke overeenkomstig lid 4 aan Smart Media Productions zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien die eerst na de voorafgaande inspectie aan de dag zijn getreden.

15.9       De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk is opgeleverd.

 

 1. Diversen

16.1       Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien Smart Media Productions daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de Overeenkomst waarvoor afgeweken wordt.

16.2       Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Smart Media Productions en Opdrachtgever zullen in overleg treden om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of vernietigde bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of vernietigde bepaling.

16.3       Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolge de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Media Productions.

16.4       Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post naar het in de Overeenkomst opgenomen adres of faxnummer, of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

16.5       Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

16.6       Smart Media Productions is gerechtigd medewerkers als trainee bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwezig te laten zijn, mits Smart Media Productions daarvoor aan Opdrachtgever geen aanvullende kosten in rekening zal brengen.

 

 1. Geschillen

17.1       Onderhavig artikel geldt voor de volledige algemene voorwaarden. Op alle verbintenissen tussen Smart Media Productions en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2       Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) is uitgesloten.

17.2       Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst is de rechter in de vestigingsplaats van Smart Media Productions bevoegd te weten de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij de Wet een andere rechter dwingendrechtelijk voorschrijft.